Regulamin Zakończenie wakacji Termin: 31 sierpnia 2019 Miejsce: Grillowisko w Bojanicach Organizator: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. 2. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy bezpłatny udział w imprezie. 3. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie impreza. 4. Organizator zezwala na wnoszenie aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych z urządzeniami rejestrującymi. 5. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania. 6. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora. 7. Organizator może odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób. 8. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty. 9. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 10. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji. 11. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem. 12. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg imprezy. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku w materiałach prasowych i Internecie relacjonujących przebieg imprezy. 13. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność. 14. Małoletni uczestnik imprezy przebywa na terenie imprezy pod opieką lub nadzorem rodzica (opiekuna prawnego ) 15. Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. 16. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy. 17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 18. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora. 19. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. 20. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 21. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz podczas imprezy ORGANIZATOR GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZEMIENIEWIE